ערוך לנר המפואר


ערוך לנר המפואר

Référence: 0019
56,00
Poids du colis: 4,62 kg


Auteur/Author: Rav Yaakov ETTLINGER

ערוך לנר וספר ביכורי יעקב מהגאון ר. יעקב יוקב עטטלינגער
חידושים וביאורים על כמה מסכתות
גם הרבה דינים וחקירות בשאר ענינים
ונוסף עליהם ספר בכורי יעקב על הלכות סוכה ולולב
וגם תוספת ביכורים והוא פסקי דינים והשגות על ספר ביכורי יעקב מגאוני הזמן
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Ohr Hachaim 2004, 4 volumes.

Aruch la-Ner, glosses on various Talmudic treatises (Succah, Rosh ha-Shanah, Sanhedrin, Makkot, Yevamot, Keritus and Niddah).
Bikkurei Yaakov, on the laws of Sukkot, with the addition of Tosefot Bikkurim.
Square script. Not vowelized.


Commentaire sur divers traités talmudiques (Soucca, Roch Hachana, Sanhedrin, Makot, Yevamot, Keritout et Niddah).
Bikkurei Yaakov est un commentaire sur les lois de Souccot, accompagné de Tossefot Bikkurim.
Script carré non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : מפרשי הגמרא