חומש שי למורא רש"י מנוקד מרובע כיס

Référence: 0043
50,00
Poids du colis: 1,25 kg


חומש שי למורא רש"י מנוקדת אותיות מרובעות ה' כרכים בכריכה קשה כיס

Dimensions: 15 x 10 cm
 

Chumash Shay Lamora Rashi Menukad Merubah Kiss (vowelized edition)
Hebrew only. Complete 5-volumes set. Pocket-sized.
This Chumash set, published by Shay Lemora, is popular for its beautiful print and easy to read commentaries. All of the text is menukad - vowelized. Features: Targum Onkelos, Rashi's Commentary, Baal HaTurim, Toldos Aharon, the famous commentary Shay Lamora on Rashi's Commentary, and more. It also includes the Taryag Mitzvos found in each Parsha. Colors may vary.

Houmach Chay LaMorah Rachi Menoukad Merouba
Hébreu uniquement. Série complète en 5 volumes. Format poche.

Houmash avec belle impression et commentaires faciles à lire. Tout le texte est menoukad.

Caractéristiques: Targoum Onkelos, Commentaire de Rachi, Baal HaTourim, Toldot Aharon et le célèbre commentaire Shay Lamora sur Rachi.
Les couleurs peuvent varier.
Parcourir également ces catégories : מקראות גדולות, תנך