קצור שולחן ערוך עם ליקוטי פסקי תשובות

Référence: 0118a
30,00
Poids du colis: 1,85 kg


Author: Rav Shlomo Ganzfried, Rav Rabinowitz

ליקוט מספרי האחרונים והפוסקים בהוספת העניינים הנוגעים למעשה

Kitzur Shulchan Aruch im Likutei Piskei Teshuvot

Kitsour Choulkhan Aroukh im Likouté Piské Techouvot


2020
2 volumes
Dimensions: 24,5 x 17 cm

Parcourir également ces catégories : Study Aids, אחרונים