שמירת שבת כהלכתה ח"ב

Référence: 0213
25,00
Poids du colis: 0,87 kg


Auteur/Author: Rav Yehoshua Yeshaya NEUWIRTH

הלכה למעשה לבית היהודי
כולל דיני שבת יום טוב וחול המועד
חלק ב


HEBREW ONLY. Non-vowelized square Hebrew script. 483 pages.
Detailed laws of Shabbath, Yom Tov and Chol Hamoed.
Includes detailed index. Volume 2 only. Volume 1 is available separately.


EN HEBREU. Script carré non vocalisé. 483 pages.
Traitant de manière détaillée des lois de Chabbath, Yom Tov et 'Hol Hamoèd.
Comprend un index détaillé alphabétique par sujets. Volume 1 uniquement! Le volume 1 est disponible séparément.


Moria, 1989
Dimensions: 23 x 15 cm

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Poids du colis: 0,95 kg
Poids du colis: 1,42 kg

Parcourir cette catégorie : הלכה