שיעורי שבט הלוי על הלכות נדה

Référence: 0239a
18,00
Poids du colis: 0,97 kg


מחבר: ר' שמואל הלוי ואזנר
Rabbi Shmuel Halevi Wosner (1913–2015)

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

465 pages

Shiurei Shevet Halevi al Hilchos Niddah
Hebrew only. Non vowelized Rashi script.


Chiouré Chevet Halevi al Hilkhot Niddah
Hébreu uniquement. Script Rachi non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : אחרונים