חרדים המנוקד חדש


חרדים המנוקד חדש

Référence: 0270
13,00
Poids du colis: 0,89 kg


Auteur/Author: Rabbi Elazar EZKARI (1533-1600)

ספר חרדים המנוקד לר. אלעזר אזכרי
בנוי על פסוק כל עצמותי תאמרנה ד מי כמוך
מפרש ואומר המצוות לכל אבר ואבר לפי העת והזמן


HEBREW ONLY.
Rabbi Elazar founded a chavura called Sukkat Shalom for whom he wrote his most famous work the Sefer Chareidim. The Chareidim is organized around the 613 mitzvot which he divides according to the limbs of the body based on the verse “all my limbs proclaim ‘G-d- who is compared to Thee’.
Hardcover. Vowelized square script.


EN HEBREU.
Sefer 'Harédim est un livre d'éthique juive,. Ecrit en 1588, il a été imprimé de façon posthume en 1601 à Venise. Il s'occupe des 613 impératifs de la foi juive classifiés selon les organes du corps humain visés, avec un accent sur les préceptes liés à la Terre d'Israël.
Couverture rigide. Script carré vocalisé.


2009
469 pages
Dimensions: 24 x 16 cm

Parcourir cette catégorie : ראשונים