קשות מיושב אומר השכחה חידושי הש"ס


קשות מיושב אומר השכחה חידושי הש"ס

Référence: 0314
40,00
Poids du colis: 0,5 kg


ר' ישעיה פיק ברלין

Author/Auteur: Rav Yeshaya PICK BERLIN (1725-1799)

חיבוריו של רבי ישעיה פיק ברלין. מצורף "אומר השכחה". מצב טוב

Dimensions: 24,5 x 19 cm
1967, 130 pages


Reprint of the 1860 edition. Binding in excellent state.
(1) "Kashos Meyushav" (Difficulties Answered), in which all talmudic passages concluding with the word kashya ("difficulty") are answered; (2) "'Omer ha-Shicḥkah" (Forgotten Sheaf) containing a number of Halachot on the Talmud not noted by the codifiers; (3) "Ḥiddushe ha-Shas", novellæ on the Talmud. 

 

Réimpression de l'édition de 1860. Reliure en très bon état.
(1) "Kachot Meyouchav" (Difficultés Résolues), où les passages talmudiques concluant avec "Kashya" (difficulté) sont expliqués; (2) "Omer haChihkah" (Gerbe Oubliée) contenant des règles Talmudiques non répertoriées par les codificateurs; (3) "Ḥidouché ha-Chas", sur le Talmud.

Parcourir cette catégorie : מפרשי הגמרא