פסקי רי"ד וריא"ז נדה

Référence: 0411
22,00
Poids du colis: 0,73 kg


רב ישעיה דטראני

יו"ל ע"פ כתב"י עם הערות, מראה מקומות ומפתחות

ISBN: 9789654450126 / 9654450127
Dimensions: 27 x 19,5 cm

Rulings of Rav Yeshaya mi-Trani relating to Tractate Niddah from the Babylonian Talmud. Issued from hitherto unpublished manuscripts.
Hebrew only. Non-vowelized square script.

Décisions de Rav Yechaya de Trani relatives au traité de Niddah du Talmud babylonien. Publié à partir de manuscrits inédits.
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé.

Parcourir également ces catégories : ראשונים, מפרשי הגמרא