חזון איש על ש"ס ושו"ע בז' כרכים


חזון איש על ש"ס ושו"ע בז' כרכים

Référence: 0425
135,00
Poids du colis: 7,2 kg


מחבר: רב אברהם ישעיה קרליץ
(Rav Avraham Yeshaya KARELITZ)

ספר חזון איש על הש"ס ושו"ע
נדפס בבני ברק תשס"ג
2003
Dimensions: 24,5 x 17 cm

Chazon Ish
Hebrew only. Non-vowelized Rashi script. 7-volumes set. Includes index.
Work covering all aspects of Talmud and Halacha. Arranged according to the order of Shulchan Aruch & Rambam


'Hazon Ish
Hébreu uniquement. Script Rachi non vocalisé. 7 tomes.
L'oeuvre du 'Hazon Ish, classée selon l'ordre du Choul'han Arou'h et du Rambam. Balaie tous les domaines du Talmud et de la Hala'ha .Comprend un index référentiel détaillé dans chaque volume.

Parcourir cette catégorie : מפרשי הגמרא