קובץ שעורים ב"כ


קובץ שעורים ב"כ

Référence: 0471
28,00
Poids du colis: 1,4 kg


מחבר: ר' אלחנן בונם וסרמן
Rabbi Elchonon Bunim WASSERMANN mi-Barnovitz

שעורים על מסכתות פסחים, ביצה, כתובות, קידושין, ב"ק ,וב"מ
ביאורים והערות בענינים שונים
כולל קונטרס דברי סופרים, קובץ ביאורים וקובץ שמועות
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Kovetz Shiurim
Hebrew only. Non-vowelized square script. 2-volumes set.
Lessons that were taught in the Ohel-Torah Yeshiva in Baranowitz by the author.
The lessons are about the following tractates: Pesochim, Beitza, Kesuvos, Kidushin, Baba Kama and Baba Basro.
Includes also from the same author:
-KUNTRESS DIVREY SOFRIM
-KOVETZ BIURIM on Gittin, Bava Kama, Makos, Bechoros and on the sefer Shav Shmayseso
-KOVETZ SHMUOS on Bava Metsia, Shevuos and Chulin


Kovetz Shiurim
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé. 2 tomes.
Enseignements donnés par l'auteur à la Yechiva de Baranowitz.
Commentaires sur le traités talmudiques suivants: Pessahim, Beitsa, Ketouvoth, Kidouchin, Baba Kama et Baba Bathra.
Comprend également, du même auteur:
-KOUNTRASS DIVREY SOFRIM
-KOVETS BIOURIM sur Gittin, Bava Kama, Makoth, Be'horoth et Chav Chemayteta
-KOVETS SHEMOUOTH sur Bava Metsia, Chevouoth et 'Houllin

Parcourir cette catégorie : מפרשי הגמרא