עין יעקב המבואר


עין יעקב המבואר

Référence: 0570
200,00
Poids du colis: 11,9 kg


Auteur/Author: Rav Yaakov ibn Habib (1445-1515)

ספר עין יעקב המבואר לרבי יעקב בן חביב זצ"ל במהדורה חדשה מבוארת באותיות מאירות עיניים ומנוקד יחד עם הוספות חשובות
א) ביאור האגדה: ביאור תצמיתי בלשון קלה ובהירה. לשון הגמרא משולב בתוך הפירוש
מעלה נוספת בביאור הם ההקדמות בראשי מאמרים רבים שבו נתבארו תמצית הדברים וקשורם לסוגית הגמרא
ב) מסורת האגדות: ציון בצד הגיליון למאמרים מקבילים שהובאו בגמרא מתלמוד ירושלמי ומדרשי חז"ל, או מאמרי חז"ל דומים באותו נושא
ג) אוצרות ההגדה: לקט מפירושי מפרשי העין יעקב לבאר פנינים ומרגליות שבאו מדברי חז"ל
ד) הערות והארות: בשולי הדף מובאות מקורות לפירושים ואלפי ציונים בעניינים השייכים לביאורים וחידושים

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Hamaor 2013, 10 volumes.


A compilation of the Aggadic material in the Talmud together with commentaries. Its introduction contains an account of the history of Talmudic censorship. This is a new edition with additional notes and insights.

Une compilation commentée des Aggadoth du Talmud en 10 volumes. Son introduction contient un récit de l'histoire de la censure talmudique. Ceci est une nouvelle édition, annotée et commentée.

Parcourir également ces catégories : מפרשי הגמרא, מדרשים