מחזור ויטרי

Référence: 0602

En stock

51,00
Poids du colis: 2,59 kg


Auteur/Author: Rav Simcha ben Shmuel ( - 1105)


מחזור ויטרי ג' כרכים סדור חדש
מהדורא מתוקנת ע"פ כתבי יד עם הערות, הארות, שינויי נוסחאות, מראי מקומות, סיכומים ומבוא


3 volumes

One of the oldest known collections of Jewish prayers compiled in the 11th century by a student of Rashi. It also includes many rules concerning religious practices as well as responsa of Rashi and other wise men of the medieval period.

Square script. Not vowelized.

Un des plus anciens recueils de prières juives connus, compilé au XIe siècle par Simha ben Samuel de Vitry, un élève de Rachi. Il inclut aussi de nombreuses règles et décisions concernant les pratiques religieuses ainsi que des responsa de Rachi et d'autres sages de l'époque médiévale
Script carré non vocalisé.

Parcourir également ces catégories : תפילה, ראשונים