כתר שם טוב

Référence: 0763
130,00
Poids du colis: 2,55 kg


Auteur/Author: Rav Shem Tov GAGUINE (1884-1953)

כתר שם טוב ד' כרכים

ילקוט מנהגי קהילות הספרדים ומקורותיהם 'וההבדלים למנהגי האשכנזים. ז' חלקים בד .כרכים

Reprint of the 1934-edition. Complete in 4 volumes.

An encyclopaedic treatise which examines and compares the rites, ceremonies and liturgy of the eastern and western Sephardim and Ashkenazim, paying particular attention to the customs of Spanish and Portuguese Jews.

Réimpression de l'édition de 1934. Complet en 4 volumes.

Un traité encyclopédique qui examine et compare les rites, les cérémonies et la liturgie des séfarades et des ashkénazes de l'Est et de l'Ouest, en accordant une attention particulière aux coutumes des Juifs espagnols et portugais.

 

Parcourir également ces catégories : אחרונים, יהדות