חומש מ"ג המאור לתלמידים ה"כ

Référence: 0908
95,00
Poids du colis: 4,68 kgעם כב פירושי רבותינו הראשונים ואחרונים מוגהים ומתוקנים
אבי עזר, אבן עזרא, אור החיים
בינת המקראות על ההפטרות, בינת המקראות על רשי, בית אהרן, בעל הטורים
כלי יקר
ליקוטי ביאורי המצוות מהרמבם, ליקוטי הערות על אור החיים, לעזי רשי, מוסף רשי
ספורנו, פירוש ירושלמי
רמבן, רשבם, רשי, שפתי חכמים
תולדות אהרן, תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל ,תרגום ירושלמי

Hamaor, 1990
Dimensions: 22 x 14,5 cm

Chumash Mikraos Gedolos Hamaor - Medium-sized
Complete set in 5 volumes. Clear print.
23 COMMENTARIES: Targum Onkelos, Targum Yonathan ben Uziel, Targum Yerushalmi, Rashi, Ibn Ezra, Rashbam, Ramban (Nachmanides), Baal Haturim, Sforno, Kli Yakar, Or Hachayim, Siftey Chachamim Hashalem, Toldos Aharon, Beis Aharon, Pirush Yonathan, Pirush Yerushalmi, Avi Ezer, Laazey Rashi, Mussaf Rashi, Binath Hamikraos, Likutey Haaros, Likutey Biurey Hamitsvos mehaRambam, Daas Zekenim.


'Houmash Mikraoth Gedoloth - Moyen
Série complète en 5 tomes. Texte clair bien imprimé. 23 COMMENTAIRES: Targoum Onkelos, Targoum Yonathan ben Ouziel, Targoum Yeroushalmi, Rachi, Ibn Ezra, Rashbam, Ramban (Na'hmanide), Ba'al Hatourim, Sforno, Kli Yakar, Or Ha'hayim, Siftey 'Hakhamim, Toldoth Aharon, Beth Aharon, Piroush Yonathan, Piroush Yeroushalmi, Avi Ezri, La'azey Rachi, Moussaf Rashi, Binath Hamikra'oth, Likoutey Ha'aroth, Likoutey Biourey Hamitsvoth me-ha-Rambam, Da'ath Zekenim.

Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות