מדרש שוחר טוב - שמואל ומשלי

Référence: 1090
11,00
Poids du colis: 0,9 kg


מחבר:כ"ץ, ר' יצחק
R. Yitshak ben Shimshon Cohen Katz (approx. 1610)

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Midrash Shochar Tov on Shmuel & Michlei
Hebrew only. Non-vowelized square script. 66 pages.
Midrash on the books of Shmuel and Proverbs with commentary of R. Yitschak Katz, the Maharal's son-in-law.


Midrach Cho'har Tov sur Chemouel et Michlé
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé. 66 pages.
Midrach sur les livres de Samuel et des Proverbes accompagné du commentaire de R. Yitshak Cohen, le gendre du Maharal de Prague.
Parcourir cette catégorie : מדרשים