פחד יצחק - סוכות / שבת


פחד יצחק - סוכות / שבת

Référence: 1225
25,00
Poids du colis: 0,65 kg


 

מחבר: הוטנער, ר' יצחק
Rabbi Yitshak HUTNER (1907-1980)


Dimensions: 24,5 x 17 cm

Pachad Yitschok Sukkos & Shabbos
Hebrew only. Non-vowelized square script. 267 pages.
Collected discourses of Rosh Yeshiva of Mesivta R. Chaim Berlin in New York, and a foremost thinker and leader of Jewry. His works are based in great measure on those of the Maharal.

Pa'had Its'hak Souccoth & Chabbat
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé. 267 pages.
Sermons du Roch Yechiva de Metivta R. Haim Berlin à New York et un des célèbres penseurs et dirigeants du peuple juif. Son œuvre est basée en grande partie sur celle du Maharal.

 

Parcourir également ces catégories : מועדים, אחרונים