תניא רבתי

Référence: 1242
20,00
Poids du colis: 1 kgתניא רבתי
לרבי יחיאל ב"ר יקותיאל הרופא

כולל פסקי הלכות, דינים
 

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Mossad Harav Kook, 2011

440 pages

Sefer Tanya Rabasi
Hebrew only.

Tania Rabbati discusses laws and customs of Shabbat, the Jewish Holidays, Marriage, Bris Milla and Pidyon ha-Ben. Authored by Yechiel ben Yekutiel ben Binyamin Ha-Rofe Anav, a 13th century Rabbinic author, manuscript copyist, and liturgical poet.

Sefer Tanya Rabati
EN HEBREU. Script carré non vocalisé.

Tanya Rabbati traite essentiellement des lois et coutumes du Chabbat et des fêtes juives. Rédigé par Yehiel ben Yekoutiel Ha-Rofe Anav, auteur rabbinique du 13ème siècle et poète liturgique.

 

Parcourir cette catégorie : ראשונים