האמונות והדעות לר' סעדיה גאון


האמונות והדעות לר' סעדיה גאון

Référence: 1300
15,00
Poids du colis: 0,91 kg


Auteur/Author: Rav Saadia Gaon (882-942)

כולל האמונות האמתיות המקובלות מפי התורה והנביאים

חברו בלשון ערב הגאון רבינו סעדיה בר יוסף הפיתומי ראש ישיבה במתא מחסיא שנת ד אלפים תרצג לבריאת העולם
העתיקו לשפת קדשנו יהודה אבן תיבון מרמון ספרד

יוצא עתה לאור עם ביאור שביל האמונה מרבי ישראל הלוי קיטובר
 

Ha-Emunot vehaDeoth (Book of Beliefs and Opinions)

Reprint of the 1890-edition. Translation from the Arabic of Yehuda ibn Tibon. Commentary of R. Yisrael Halevi Kitover.

This 10th century work includes the following subjects:

The creation of the world, The unity of the Creator, Revelation and the Commandments, Free will: obedience and disobedience, The resurrection of the dead, Messianic redemption, The world to come, Moral conduct, thought and belief...
 

Ha- Emounot vehaDeoth (Livre des croyances et opinions )
Réimpression de l'édition de 1890 . Traduction de l'arabe par Yehouda ibn Tibon . Commentaire de R. Yisrael Halevi Kitover
Cet ouvrage datant du 10ème siècle traite de la création du monde , l'unité du Créateur, la Révélation et les Commandements,
le libre arbitre, l'obéissance et la désobéissance , la résurrection des morts , la rédemption messianique , le monde à venir...
Parcourir cette catégorie : ראשונים