הכוזרי בתרגום אבן תיבון


הכוזרי בתרגום אבן תיבון

Référence: 1418
23,00
Poids du colis: 0,69 kg


Auteur/Author: Rabbi Yehuda haLevi (1075-1140)


HEBREW ONLY.
Hardcover. Vowelized square script.

The Kuzari of R. Yehuda Halevi translated, annotated and introduced by Yehuda Ibn Tibon.

EN HEBREU.
Couverture rigide. Script carré vocalisé.
Le Kouzari traduit, annoté et introduit par Yehouda Ibn Tibbon.


336540 pages
Sifrei Eichut, 2009
Dimensions: 23 x 16 cm

Parcourir cette catégorie : ראשונים