פסקי רי"ד וריא"ז שבועות

Référence: 1452
23,00
Poids du colis: 0,93 kg


רב ישעיה דטראני

יו"ל ע"פ כתב"י עם הערות, מראה מקומות ומפתחות

ISBN: 9789654460019 / 9654460017
Dimensions: 27 x 19,5 cm

Rulings of Rav Yeshaya mi-Trani relating to Tractate Shevuot from the Babylonian Talmud. Issued from hitherto unpublished manuscripts.
Hebrew only. Non-vowelized square script.

Décisions de Rav Yechaya de Trani relatives au traité de Chevouoth du Talmud babylonien. Publié à partir de manuscrits inédits.
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé.

Parcourir également ces catégories : ראשונים, מפרשי הגמרא