קיצור שולחן ערוך יורה דעה נדה

Référence: 1461a
21,00
Poids du colis: 0,8 kg


מחבר: ר' אהרן פפויפר
Rabbi Aharon Pfeuffer
1989
Dimensions: 24 x 17 cm

132 pages

Kitzur Shulchan Aruch al Hilchos Niddah
Non vowelized hebrew script.


Kitsour Choulkhan Arou'h Hilkhot Nidah
Script hébreu non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : אחרונים