חומש מ"ג מאורות קטן בכרך אחד

Référence: 1627
30,00
Poids du colis: 0,99 kg


עם ט פירושי רבותינו הראשונים ואחרונים מוגהים ומתוקנים

אבן עזרא, בעל הטורים, ספורנו, רמבן, רשבם, רשי, שפתי חכמים, תרגום אונקלוס

Chumash Mikraos Gedolos Meoros Katan - Small-sized
Complete set in 1 volume. Clear print.
9 COMMENTARIES: Targum Onkelos, Rashi, Ibn Ezra, Rashbam, Ramban (Nachmanides), Baal Haturim, Sforno, Siftey Chachamim Hashalem, Toldos Aharon
.

'Houmach Mikraoth Gedoloth Meoroth - Petit format
Complet en 1 volume. 9 COMMENTAIRES: Targoum Onkelos, Rachi, Ibn Ezra, Rashbam, Ramban (Na'hmanide), Ba'al Hatourim, Sforno, Siftey 'Hakhamim, Toldoth Aharon


Meoroth, 1996
Dimensions: 17,5 x 12,5 cm

Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות