חזון עובדיה - חנוכה

Référence: 1631a
15,00
Poids du colis: 0,91 kg


מחבר: ר' עובדיה יוסף
R. Ovadia YOSSEF (1920-2013)


פסקים ומנהגים להלכה למעשה, והערות והארות בדברי הפוסקים. גם אפשר להשיג על שאר המועדים

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

435 pages

Chazon Ovadia al Chanukah
Hebrew only. Non vowelized square script.
Laws and customs. Analysis and clarifications.

Also available on other Festivals

.

Hazon Ovadya sur Hanoucca
Livre en hébreu. Scipt carré non vocalisé.
Lois et coutumes, analysées et commentées.

Egalement disponible sur d'autres sujets.

Parcourir également ces catégories : אחרונים, מועדים