אהלי שם ושלחן המערכת על שמות אנשים ונשים

Référence: 305
25,00
Poids du colis: 1,58 kg


מחבר: ר' שלמה גאנצפריד
Rabbi Shlomo GANZFRIED (1804 - 1886)

כללי וסדר שמות אנשים ונשים


Oholey Shem (Reprint of the Lemberg 1907-edition)
Shulkhan Hama'are'heth (Reprint of the Warsaw 1876-edition).
Dealing with the way of writing (secular) names in Hebrew script in order to make contracts (i.e. marriage, divorce) legally binding according to Jewish law.
HEBREW ONLY. Non-vowelized Rashi script. 384 pages. Large format.


Ohaley Chem (Réimpression de l'édition de Lemberg 1907)
Choulkhan Hamaare'heth (Réimpression de l'édition de Varsovie 1876).
Traite de la rédaction des prénoms en script hébraïque de manière telle à assurer aux contrats (de marriage ou de divorce) une valeur légale aux yeux de la loi juive.
EN HEBREU. Scrip Rachi non vocalisé. 384 pages. Grand format.


Dimensions: 34,5 x 25 cm
Parcourir cette catégorie : הלכה