רבינו ירוחם בכרך אחד - תולדות אדם וחוה

Référence: 403
35,00
Poids du colis: 1,8 kg
מחבר: רבינו ירוחם בן משולם
(R. Yerucham b. R. Meshulam mi-Provence)

רבינו ירוחם בכרך אחד - תולדות אדם וחוה
כולל ספר מישרים בדיני חושן משפט
כולל ספר איסור והיתר מהמחבר

Rabbenu Yerucham
Hebrew only. Non-vowelized Rashi script. 706 pages.
Reprint of the original 1553 edition printed in Venice.
Rabbeinu Yerucham was born in Provence, France. In 1306, after the Jewish expulsion from France, he moved to Toledo, Spain. During this time of his life, he became a student of the Rosh. In the year 1330, he began writing his work He wrote Sefer Toldos Adam ve-Chava at the end of his life.


Rabbénou Yerou'ham
En hébreu uniquement. Script Rachi non vocalisé. 706 pages.
Réimpression de l'édition de 1553 imprimée à Venise.
L'auteur est né en Provence en 1290. Après l'expulsion des juifs de France, en 1306, il se rendit à Tolède où il devint un des disciples du Roch. Il rédigea le Sefer Toldoth Adam ve-'Hava à la fin de sa vie.
La tradition juive attribue à son extrême piété le fait que la plupart des autorités ayant voulu commenter son œuvre ont soudainement quitté ce monde ou ont perdu leurs manuscrits. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage n'a pas été réimprimé dans un script contemporain depuis des générations.


Dimensions: 28,5 x 22,5 cm
Parcourir cette catégorie : הלכה