נחלי מים - אגדות


נחלי מים - אגדות

Référence: 438
19,00
Poids du colis: 0,58 kg


Auteur/Author: Rav Eliezer GINZBERG
גינזברג, ר' אליעזר

חידושים ביאורים והערות על דברי אגדות ממסכתות ברכות ושבת

1998
Dimensions: 26 x 18,5 cm

Nachalei Mayim: Brachos & Shabbos
Rav Ginsburg is rosh kollel of the Mirrer Yeshiva in Brooklyn. This sefer explains the Aggados from Mesechtos Brachos and Shabbos.


Na'halé Mayim: Bra'hot & Chabbath
L'auteur est Roch Collel de la Yechiva Mir de Brookly. Dans cet ouvrage il explique les Aggadot des Guemarot de Bera'hot et Chabbat.
Parcourir cette catégorie : מפרשי הגמרא