קצור שו"ע המעולה גדול

Référence: 515
14,00
Poids du colis: 0,96 kg


מחבר: ר' שלמה גאנצפריד
Rabbi Shlomo GANZFRIED (1804 - 1886)

מנוקד ומפוסק עם באורי מילם וההדגשות ענינים ומראי מקומות הפסוקים ומאמרי רז"ל
בתוספת קיצור דיני המצות התלויות בארץ על פי פסקי החזון איש

[הוצאה שי למורא [ירושלם], תשס"ח [2008
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Kitsur Shulchan Aruch Menukad
Hebrew only. Vowelized Square script. 672 pages.
Summarises the Shulchan Aruch with reference to all subsequent commentaries. The title page of the first edition is instructive, "[the book] is written for God-fearing Jews who are not in a position to study and comprehend the (original full) Shulchan Aruch and its commentaries, and is composed in a Hebrew that can be easily understood." The Kitzur states what is permitted and what is forbidden without ambiguity. To determine a ruling, the author based his decisions on three halakhic authorities: Rav Yaakov of Lissa; Rav Shneur Zalman of Liadi, author of the Shulchan Aruch HaRav; and Rav Avraham Danzig, author of Chayei Adam and Chochmat Adam. In cases of disagreement he adopted the majority view. This work was explicitly written as a popular text and as such does not include all the details of the Shulchan Aruch itself, while generally following its structure. It became immensely popular after its publication due to its simplicity. It is still popular as a framework for study, if not always for practice. This edition includes as an appendix the laws pertaining to the Land of Israel by the Chazon Ish (Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz).


Kitsour Choul'han Aroukh
Hébreu uniquement. Script carré vocalisé. 672 pages.
Résume le Choul'han Aroukh à la lumière de ses commentaires. La page de garde de la première édition est particulièrement instructive, "[le livre] a été écrit à l'intention des Juifs craignant D-ieu qui ne sont pas en mesure d'étudier et de comprendre (l'entièreté du) Choul'han Arou'h et ses commentaires, et a été rédigé en un Hébreu aisé." Le Kitsour mentionne sans ambiguïtés ce qui est permis et ce qui est interdit. Afin de trancher la loi, l'auteur s'est basé sur trois autorités halakhiques de renom: Rav Yaacov de Lissa; Rav Shneour Zalman de Liadi et Rav Avraham Danzig, En cas de dissensions, il adopta l'opinion majoritaire. Cet ouvrage a été expressément rédigé d'une manière aisément abordable et ne comprend donc pas tous les détails du Choul'han Aroukh lui-même, bien qu'il en suive généralement l'ordre structurel. Cette édition comprend en Apendice les lois relatives à la Terre d'Israël du 'Hazon Ish (Rav Avraham Yeshaya Karelitz).
Parcourir cette catégorie : הלכה