קצור שו"ע שערים מצויינים בהלכה ד"כ


קצור שו"ע שערים מצויינים בהלכה ד"כ

Référence: 518
50,00
Poids du colis: 3,12 kg


מחבר: ר' שלמה זלמן ברוין
Rav Shlomo Zalman BRAUN

מכיל חדושי דינים והלכות השכיחים מתוך גלויי הטבע והמדע והתפתחות הטכניקה
כולל קונטרס אחרון שהוא תוכן וקיצור מתשובות ופסקים שונים מהמחבר
ונלוה עליו סדר תורת הלימוד, תורת ההוראה והמנהגים
[הוצאת ספרים פלדהיים [ירושלם], תשס"א [2001
Dimensions: 23,5 x 16 cm
Feldheim, 2001

Shaarim Metsuyanim beHalacha
Hebrew only. Non vowelized square script. 1540 pages. 4-volumes set.
Commentary on rav Ganzfried's Kitsur Shulchan Aruch which examines contemporary problems in the light of the work.


Chaarim Metsouyanim Behalakha
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé. 1540 pages. Série complète en 4 volumes.
Commentaire détaillé sur le Kitsour Choulkhan Aroukh.
Parcourir cette catégorie : הלכה