בדי השלחן בשר בחלב

Référence: 740
28,00
Poids du colis: 1,05 kg


מחבר: כהן, ר' פייביל
Rabbi Feivel COHEN

Dimensions: 23,5 x 20 cm

Badei Hashulchan: Hilchot Basar Bechalav
Hardback, 397 pages
Hebrew only. Non-vowelized square script.
Covers sections 87-97 from Shulchan Aruch Yore Dea.


Sefer Badé Hachoul'han: Bassar Be'Halav
Couverture rigide, 397 pages.
Hébreu uniquement. Script carré non vocalisé.
Couvre les chapitres 87-97 de la section Yoré Déa du Choulkhan Aroukh
Parcourir cette catégorie : הלכה