ש"ס עוז והדר מוקטן ו' כרכים

Référence: 0773a
140,00
Poids du colis: 8,2 kg


שס תלמוד בבלי עוז והדר קטן
כולל דפי הגמרא בלי שאר המפרשים
Oz Vehadar 2006, 6 volumes
Dimensions: 22 x 14 cm

Complete talmud in 6 volumes. Small-sized.
Does NOT include Riff, Rosh, Maharsha and other Acharonim.
Square script. Not vowelized.


L'entièreté du Talmud, en langue originale, en 6 tomes. Petit format.
N'inclus PAS le Rosh, Riff, Maharcha et autres A'haronim.
Script carré non vocalisé.

 

Parcourir cette catégorie : גמרא