משנה רייזמן ברכות ארטסקרול


משנה רייזמן ברכות ארטסקרול

Référence: 0853
20,00
Poids du colis: 0,85 kg


עם פירושי קצר, ביאור נרחב, עיונים, וקיצור הלכות המשנה

Dimensions: 23,5 x 16 cm

ISBN: 1422613003 / 9781422613009

Mishna Artscroll (Ryzman) Zeraim (1): Berachos
Hebrew only. Square script.
A multi level Hebrew elucidation of Mishnayos. Learn Mishnayos at the level of your choice - quickly or in depth. Review the halachos of the Mishnah as they appear in Shulchan Aruch. All-in-one volume specially designed for ease and clarity.

Other volumes of this set are available on prior demand.

Michna Artscroll Zeraim (1): Bera'hot
Hébreu uniquement. Script carré.

Michnayot expliquées en hébreu à plusieurs niveaux. Abordez l'étude de la Michna au niveau de votre choix - rapidement ou en profondeur. Passez en revue les hala'hoth de la Mishna tels qu'ils apparaissent dans Choul'han Aroukh .

D'autres volumes de cette série sont disponibles sur demande préalable.

 

Parcourir cette catégorie : משנה