תנא דבי אליהו מנוקד

Référence: 1353
15,00
Poids du colis: 1,2 kg


מחבר: רב ענן בשם אליהו הנביא

סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא
אשר למד אליהו הנביא זל לרב ענן כמובא במסכת כתובות
עם פרוש שי למורא
Dimensions: 23,5 x 16 cm


Tana deBei Eliyahu
Hebrew only. Square vowelized script. 774 pages.
Teachings tought by the prophet Eliyahu to rav Anan (as mentioned in Tractate Ketuvot).


Tanna deBé Eliyahou
Hébreu uniquement. Script carré menoukad. 774 pages.
Enseignements du prophète Elie transmis à Rav Anan (comme rapporté dans le traité de Ketouvot)

 

Parcourir cette catégorie : מדרשים