דרכי תשובה על יו"ד ד"כ רגיל

Référence: 415
62,00
Poids du colis: 3,75 kg


מחבר: רבי צבי הירש שפירא אבד"ק מונקאטש
(Rav Tzvi Hirsch mi-Muncatz SHAPIRA)

ספר דרכי תשובה על יו"ד ד"כ רגיל
דפוס ירושלים תשל"ו
1976
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Darkei Teshuva on Shulchan Aruch Yore Dea
Hebrew only. Non-vowelized Rashi script. 1900 pages in 4 volumes.
Compendium of thousands of Halachic rulings, some old and other more recent, on Yore Dea.
Includes text of Shulchan Aruch in square script.
Commentaries of Be'er Haytev & Pischey Teshuva in Rashi script.


Darké Techouva sur la section Yoré Déa du Choul'han Aroukh
Hébreu uniquement. Script Rachi non vocalisé. 1900 pages en 4 tomes.
Compilation de milliers de décisions halakhiques, anciennes et plus récentes, sur Yoré Déa.
Comprend le texte du Choulkhan Aroukh en script carré.
Commentaires du Be'er Heytav & Pit'hey Techouva en script Rachi.
Parcourir cette catégorie : הלכה