אבות דר' נתן ע"פ הגר"א השלם

Référence: 476
15,00
Poids du colis: 1,27 kg
מסכת אבות דרבי נתן עם הערות הגר"א
ונלוה על זה פירושי מאורי אור ותוספת אור

[מכון זכרון ירוחם [בני ברק], תשס"א [2001
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Avos de-Rabbi Nosson
Hebrew only. Non-vowelized script. 581 pages.
One of the 14 so-called "Minor Tractates". A collection of Beraisos which forms a commentary to the Mishna tractate Avos. With the annotations of the Vilna Gaon and additional commentaries.


Avoth deRabbi Nathan
En hébreu uniquement. Script non vocalisé. 581 pages.
Une série de Beraïtoth formant un commentaire sur Pirke Avoth. Comprend les annotations du Gaon de Vilna ainsi que d'autres commentaires.
Parcourir cette catégorie : מדרשים